Stichting Het Alfabet is speciaal opgericht voor de kinderen in Guinée. De ondersteunende werkzaamheden van de stichting worden door het bestuur belangeloos uitgevoerd. Behalve voor wettelijk verplichte afdrachten, kosten voor bankzaken correspondentie en porto komen uw giften dus vrijwel geheel ten goede van de kinderen.


Goed doel stichting Scholengemeenschap Kindia, Guinée

Stichting het Alfabet

Het bestuur bestaat uit drie leden.

Voorzitter is de heer W.E.A. de Meer, gepensioneerd maar actief en woonachtig in Sleen.

 

Secretaris - Penningmeester is de heer P.J. Soler Schutte, werkzaam als Coördinator Kwaliteits-, Veiligheids-, Milieu- en Facilitaire zaken in een gespecialiseerd bedrijf in brandbeveiliging te Breda.


Algemeen bestuurslid, zonder beroep, is mevrouw J. Jansen en evenals de Secretaris - Penningmeester woonachtig in Breda.


Oprichtster van de stichting, niet zijnde lid van het bestuur maar Projectcoördinator ter plaatse, is mevrouw M.C. Folmer.

Het Bestuur

Kamer van Koophandel

Info

Klachtenafhandeling

Stichting het Alfabet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer:

24364216

Wilt u meer informatie over de stichting, of donateur worden, heeft u vragen, vraagtekens of klachten, neem dan contact op met één van de leden van het bestuur via de contactinformatie op de contactpagina op deze site. Op al uw vragen reageren wij binnen twee werkdagen.

De stichting doet haar uiterste best in elk opzicht respectvol en binnen de kaders van alle relevante wetgeving te handelen.

Mocht u desondanks toch een aanleiding zien om over handelingen of uitingen van de stichting een klacht in te dienen, kunt u dit het beste schriftelijk doen of via het elders aangegeven e-mail adres van de stichting. Uw klachten worden geregistreerd en voorgelegd aan alle leden van het bestuur en de projectcoördinatrice in Kindia. De behandeling van de klachten zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en het besluit zal formeel worden vastgelegd en gecommuniceerd.


Het tekort aan scholen in Guinee heeft het Afrikaans-Nederlands echtpaar Sow-Folmer er toe gebracht om in 2004 zèlf een school op te richten. De school kreeg de naam Le Dauphin en staat aan de rand van Kindia, een kleine stad gelegen in het droge binnenland van Guinee.


Voor een aantal kinderen is het haast niet mogelijk om naar school te gaan, eenvoudigweg omdat de ouders geen geld hebben voor het onderwijs. Om ook deze kinderen naar school te kunnen laten gaan is de Stichting Het Alfabet opgericht.


Het hoofddoel van de stichting wordt omschreven als volgt:

Het doel van de stichting is om kinderen van ouders met onvoldoende middelen van bestaan in Kindia een kans te bieden om naar school te gaan.

De stichting stelt zich ten doel:

• Het project: ‘het elfde kind’ voor onbepaalde tijd in stand te houden. Dit project houdt in, dat op elke tien betalende kinderen er een projectkind kan worden geplaatst op Le Dauphin dat gefinancierd wordt door de stichting.

• De gezondheid van de te plaatsen leerlingen zoveel als redelijk mogelijk te bevorderen zonder voorbij te gaan aan de verantwoordelijkheid daarvoor van de ouders. Bij het begin van het schooljaar worden de kinderen door een arts onderzocht. De kinderen krijgen schoon drinkwater.

• Het project ‘Bijklas’ financieel te ondersteunen en in stand te houden. Het Bijklasproject is voor de kinderen tussen 12-18 jaar die nog nooit naar school zijn geweest. Het zijn veelal meisjes die in het huishouden moeten helpen en jongens die op straat proberen te overleven. In twee maal vier maanden worden de eerste beginselen bijgebracht van het lezen en rekenen. Met de verworven eenvoudige basiskennis (rekenen en taal) zullen zij beter weerbaar zijn in de maatschappij.

Activiteiten

Om zowel geld in te zamelen voor de projecten alsook de projecten in stand te kunnen houden hanteert de Stichting de volgende activiteiten:


De stichting geeft informatie en voorlichting over het project en het leven in Guinee.

• De Stichting onderhoudt een website. Vernieuwingen van de website worden geregeld uitgevoerd. Ook is de Stichting actief via andere zogeheten ‘Social media’ zoals Facebook en Twitter.

• De Stichting benadert overheidsinstellingen, particulieren, bedrijven en andere fondsen voor financiering. De kleine donateur wordt daarbij niet uit het oog verloren.

• De stichting onderhoudt een goede communicatie met de donateurs. Dit doet de stichting door digitale nieuwsmelding en social media en het openbaar maken van een jaarverslag op de website met een financiële verantwoording.


Mevrouw Folmer, als oprichtster van de stichting heeft twee onbezoldigde taken:

• De projecten: het Elfde kind project en het Bijklasproject mede in stand houden en ontwikkelen.


De relatie met mevrouw M.C. Folmer

• Het geven van voorlichting en informatie over (de voortgang van) het project zowel in Guinee als in Nederland (door middel van informatie, foto’s en door haar columns).

Doel van de stichting

Home